Produkty: 00.00 

Lighting system
profesjonalne oświetlenie
Lighting system
profesjonalne oświetlenie
Lighting system
profesjonalne oświetlenie
Lighting system
profesjonalne oświetlenie
Lighting system
profesjonalne oświetlenie
Lighting system
profesjonalne oświetlenie

LightArt » Gwarancja

Ogólne Warunki Gwarancji

  • Producent zapewnia dobrą jakość i udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży.
  • Niniejsza gwarancja uprawnia do serwisu gwarancyjnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  • Wady i uszkodzenia opraw oświetleniowych ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do producenta na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu sprzedaży. W przypadku, gdy niezbędne do wykonania naprawy części trzeba sprowadzić z zagranicy termin naprawy może się przedłużyć do 30 dni.
  • Sprzęt zwracany lub wymieniany powinien być kompletny wraz z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną, dowodem zakupu sprzętu pod rygorem nie uznania gwarancji.
  • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których, użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Gwarancja nie obejmuje:  mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń opraw oświetleniowych i wywołanych nimi wad: 1) uszkodzeń powstałych w wyniku działania bądź zaniechania użytkowania pod działaniem sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych, wymiany części posiadających określoną żywotność (żarówki, bezpieczniki);  2) uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane.
  • Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy wyrobu, typu wyrobu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nie czytelna w skutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
  • Wysłany towar bez załączonej karty gwarancyjnej jest odsyłany do klienta przesyłką kurierską na koszt odbiorcy.
  • Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji.

 

Skontaktuj się z nami

Lightart Sp. z o. o.
ul. Mechaniczna 2a, 70-708 Szczecin
Godziny otwarcia pon-pt 7.00-15.00

©2015 LightArt. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Cookies.

Design Studio AM | Realizacja: Strony internetowe Szczecin KULIKOWSKI-IT